Museum and Art

กองทัพทหารดินเผาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมอบความไว้วางใจให้ ELITE ทำการขนย้ายโบราณวัตถุจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงธันวาคม พ.ศ.2562 โบราณวัตถุสำคัญประกอบด้วยรูปปั้นกองทัพทหารดินเผาขนาดเท่าคนจริง 4 ชิ้น รถม้าสำริดจำลอง 1 ชุด และโบราณวัตถุอื่นๆ ในสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี

เส้นทางการทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญ ELITE เริ่มต้นจากการเดินทางไปยังเมืองซีอานเพื่อตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุแต่ละชิ้น และจัดทำบันทึกร่วมกับภัณฑารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ ก่อนจะดำเนินการขนย้ายโบราณวัตถุมายังกรุงเทพฯ ด้วยรถยนต์และเครื่องบิน ตามเส้นทางและแผนงานที่วางไว้อย่างละเอียด ทีมงาน ELITE ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การบรรจุหีบห่อที่ซีอาน การขนย้ายจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีไปยังสนามบินในประเทศจีน การขนส่งทางเครื่องบินมาถึงประเทศไทย และการขนส่งจากสนามบินมายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตลอดจนการเปิดหีบห่อ ตรวจสภาพ และติดตั้งชิ้นงานในตำแหน่งที่เหมาะสมร่วมกับภัณฑารักษ์จีน เมื่องานจัดแสดงสิ้นสุด ELITE ได้ทำการบรรจุหีบห่อและส่งคืนโบราณวัตถุทั้งหมดกลับไปยังพิพิธภัณฑ์ต้นทางที่ซีอานในสภาพดังเดิมทุกประการ